Върни се горе

Нови 20 общини ще получат финансиране за обновяване на уличната мрежа в селските райони по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. За тази цел се отпускат 22 млн. лева по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата. След увеличението, общият размер на бюджета по втория прием на подмярката за този тип дейности става 141,3 млн. лв.
По този начин ще се даде възможност на повече общини, кандидатствали по процедурата, да получат финансиране по Програмата.

Сподели в: