Върни се горе

„Напоителни системи“ ще получат одобрение на допълнителни водни количества за напояване на земеделските площи от язовирите „Копринка“ и „Жребчево“. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните Иван Капитанов и изпълнителния директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева с министъра на околната среда и водите Петър Димитров. Срещата се проведе в МОСВ по искане на МЗХ предвид кризисната ситуация с водата за напояване в някои райони на страната.

Заместник-министър Капитанов посочи, че заради проблема с водата, напрежението в сектора е голямо. „Трябва да намерим решение. Напояването е приоритетно за нас“, категоричен бе той.

Снежина Динева обясни, че съгласно разпоредбите на Закона на водите и Наредбата за ползване на повърхностни води, всеки месец до 26-то число от дружеството се подават заявки до МОСВ за ползване на вода от значимите комплексни язовири. Такава заявка, в срок, вече е подадена за месец юни. По време на срещата стана ясно, че от заявените водни маси от 26 язовира са редуцирани за общо 7 от тях. Тя поясни, че приоритетно първо водите се използват за питейно-битови нужди, а след това за напояване, за енергетика и ВЕЦ-овете трябва да се съобразяват с графика за напояване на дружеството. „Растенията в момента са в началото на вегетативния си период и се нуждаят от вода за нормалното си развитие“,  каза още Динева.

Министър Димитров изрази разбиране на проблема и се ангажира да се преразгледат възможностите за осигуряване на вода от язовирите „Копринка“ и „Жребчево“ при отчитане на ниското ниво на запълване на язовирите.

На срещата се обсъди и очакваният резултат от рехабилитацията на напоителните канали, която стартира в началото на тази година. Основната цел на обновяването на съоръженията е ефективното използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови и съвременни технологии. Те ще доведат до реално намаляване на загубите и консумацията на вода в селското стопанство. Снежина Динева даде за пример напоителния канал на територията на клон Шумен, който бе реновиран по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. „В момента със същото количество вода напояваме допълнително още  5400 дка земеделски площи“, каза тя. С изпълнението на 24-те проекта по подмярката се предвижда поливните площи в страната да се увеличат с минимум 200 000 дка, като потенциалната икономия на вода ще бъде поне 50%. В настоящия програмен период в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за инвестиции в хидромеиоративна инфраструктура е предвиден бюджет от 100 млн. евро, стана ясно още на срещата.

Сподели в: