Върни се горе

5337 проверки извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите за периода  28.06.2022 г. - 30.06.2022 г. Съставени са 94 акта и 36 констативни протокола.

Инспекторите от държавните горски предприятия са извършили общо 2 337 проверки. През контрол са преминали 1 086 обекта за добив на дървесина, 890 превозни средства, 12 лица риболовции на 349 други физически лица. В резултат са съставени 23 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 14,0 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство, четири каруци и други инструменти за дърводобив – 1 брой. 

За същия период на територията на страната 107 екипа горски инспектори от Регионалните дирекции по горите извършиха над 3000 проверки. Проверени са 320 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, близо 370 обекта за добив на дървесина, 1220 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1100 ловци, риболовци и физически лица. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии и дивеча, служителите на РДГ са съставили общо 36 констативни протокола и 71 акта за установени нарушения на Закона за горите.  Задържани са повече от 22 плътни куб. м обла строителна дървесина, 57 пространствени куб. м дърва за огрев, моторно превозно средство, две каруци и два моторни триона.

В обект за добив на дървесина, в горски територии на ТП „ДГС Враца“, с издадено позволително за сеч, служители на Регионална дирекция по горите - Берковица са  установили добив на дървесина от немаркирани дървета. За извършената незаконна сеч на виновното лице е съставен акт по Закона за горите. Акт е съставен на лице за незаконен добив на дървесина в горски територии – държавна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Сливница“ и попадащ в землището на с. Драгоил, общ. Драгоман. Нарушението е установено от служители на Регионална дирекция по горите – София. В обекта, който е с издадено позволително за сеч, проверяващите са констатирали, че са отсечени 11 немаркирани дървета от черен бор.

Служители на РДГ София са установили, че в землището Бузяковци, общ. Ихтиман, в близост до асфалтов път са складирани 40 кубика дървесина от зимен дъб и цер. По дървесината е имало отпечатък от контролна горска марка, чийто номер не се разчита.

За установеното нарушение служителите на РДГ София са съставили констативен протокол, с който е задържана дървесината, с незаконен произход. Работата по случая продължава.

Сподели в: