Върни се горе

Повече от 4600 проверки извършиха служители от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите в рамките на 4 дни. Инспекциите са реализирани в периода между 17-и и 20-и юни, като в резултат от тях са съставени 49 акта и 12 констативни протокола.

Инспектори от държавните горски предприятия са извършили 1852 проверки по Закона за горите. През контрол са преминали 814 обекти за добив на дървесина, 746 превозни средства, 16 ловци, 1 риболовец и 278 други физически лица. Съставени са 16 акта и са задържани 69,10 пространствени кубически метра дърва и едно моторно превозно средство.

В същите дни 102 екипа служители на Регионалните дирекции по горите са извършени близо 2780 инспекции в цялата страна. Проверени са над 190 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 530 обекта за добив на дървесина, 1000 превозни средства, транспортиращи дървесина, 250 риболовци и 800 физически лица. Съставени са общо 12 констативни протокола и 33 акта, задържани са над 7 кубика дърва за огрев и един моторен трион.

Установените нарушения през периода са за добив на дървесина от горски територии, за които не е издадено позволително за сеч; сеч на немаркирани дървета; транспортиране и съхранение на немаркирана и непридружена с превозен билет дървесина; транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или неснабдени с GPS – устройства; неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина и др.

Служители на РДГ Ловеч са извършили проверка на обект за добив на дървесина, за който е издадено позволително за сеч. Сечището е било в горска територия – частна собственост, в землището на с. Драгана. Проверяващите са установили, че в съседен имот – отново честна горска територия, за който няма позволително за сеч е извършен незаконен добив на дървесина. За установените нарушения на горското законодателство, служителите на РДГ Ловеч са съставили 2 акта на виновните лица.      

Акт по Закона за горите са съставили служители на РДГ София на лице извършващо незаконна сеч. Нарушението е констатирано в горска територия – държавна собственост, в землището на с. Радотина, община Ботевград.

 

Сподели в: