Върни се горе

4372 са проверките, извършени от служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите, за периода 3-6 юни 2022 г.
През посочения период 105 екипа горски инспектори от Регионалните дирекции по горите са извършили общо 2690 проверки в цялата страна. 
Проверени са 230 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 360 обекта за добив на дървесина, над 1100 превозни средства, транспортиращи дървесина, 270 риболовци и 730 физически лица. 
В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии, служителите при регионалните дирекции по горите са съставили 27 констативни протокола и 40 акта за установени нарушения, от които 36 по Закона за горите и 4 по Закона за рибарството и аквакултурите. 
Задържани са близо 20 кубика дърва за огрев, две моторни превозни средства, една каруца и един моторен трион.
Установените нарушения през периода са за: сеч на немаркирани дървета от обекти за добив на дървесина; транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и/или непридружена с превозен билет; транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи или неснабдени с GPS устройства; неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение и некоректно водене на електронни дневници на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други.  
Добив на дървесина от дървесен вид трепетлика, без да е разрешена сечта му с издаденото позволително, са установили служители на Регионална дирекция по горите – Сливен. Нарушението е констатирано в дърводобивен обект, в горска територия – държавна собственост, стопанисвана от ТП „Държавно горско стопанство Тича“. 
Служители на Регионална дирекция по горите – София са задържали в землището на Ботевград моторно превозно средство и транспортираните с него 6 куб. м дърва за огрев. Дървесината е била немаркирана и непридружена с превозен билет. Съставен е акт на водача на товарния автомобил. Проверяващите са установили, че дървесината е добита от горска територия – частна собственост, с издадено позволително за сеч.
За същият период по чл. 163 от Закона за горите служителите в държавните предприятия са извършили общо 1 682 проверки. 832 са проверките на обекти за добив на дървесина, 597 - на превозни средства. 20 – на ловци, 3 на риболовци и 230 на други физически лица. В резултат са съставени са 21 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите. Задържани са 19,50 пространствени кубически метра дърва, едно моторно превозно средство и един моторен трион.

Сподели в: