Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за кампания 2017. Плащанията са по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“ и „Биологично животновъдство”.

Ставките, по които се превеждат субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от националния бюджет.

Сподели в: