Върни се горе

Министерство на земеделието и храните предлага за обществено обсъждане проект на Национална стратегия за развитие на горския сектор за периода 2013 – 2020 г. (НСРГС).

 

Проектът е изготвен в съответствие с чл. 10 от Закона за горите, от работна група към Министерство на земеделието и храните, включваща представители на научните среди и неправителствени екологични и браншови организации.

 

НСРГС 2013 – 2020 г. има за цел да осигури провеждането на последователна и добре координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и подобряване на устойчивото управление на горския сектор.

 

Проектът се основава на извършен задълбочен анализ на състоянието на горския сектор за периода 2006 - 2011 г., на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за сектора. Той е съобразен с европейската рамка за планиране в сектора и действащите национални стратегически документи.

 

Стратегията е насочена към поддържането на жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Предвижда се секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

 

Пълният текст на проекта на НСРГС 2013 – 2020 г. е публикуван на интернет сайта на МЗХ, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет www.strategy.bg.

 

Коментари по проекта могат да бъдат изпращани на електронен адрес stodorov@mzh.government.bg в срок до 01.07.2013 г.


Сподели в: