Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че съгласно сключените договори по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г., ползвателите на финансова помощ са длъжни да започнат реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора, ако инвестицията не включва строително-монтажни работи (СМР). Изпълнението на проекта трябва да започне в срок до 12 месеца от подписването на договора, ако инвестицията включва СМР.

Бенефициентите трябва уведомят писмено ДФ „Земеделие“ за това, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят: документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ, издадена фактура за сума над посочения размер, подписани приемно-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената и други.

 

Документите трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст, в което изрично да се посочва  номерът на договора, сключен с Фонда, на адрес: 1618 София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, Дирекция "Оторизация на плащанията по ПМРСР", отдел"Методология и мониторинг".

 

ДФ „Земеделие“  прекратява едностранно и без предизвестие договора по подмярката в случай, че: бенефициентът не започне изпълнението на одобрената инвестиция в определените срокове; не изпълни задължението си да предостави писмено доказателства за начало на инвестицията или доказателствата са на стойност по-малка от 20 на сто от размера на одобрената финансова помощ по договор или анекс.

В тези случаи ползвателят дължи на Фонда обезщетение в размер на полученото по договора плащане, както и неустойка в размер на законната лихва върху получена сума, считано от датата, на която изтича срокът за стартиране на изпълнението на инвестицията. Когато няма извършено плащане по договора се дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.

 

Ползвателят не дължи неустойка, ако до изтичане на шест месеца от сключването на договора по подмярка 4.1 уведоми Фонда, че се отказва от помощта и желае договорът да бъде прекратен.

 

Сподели в: