Върни се горе

На 15 май 2012 г. изтича срокът за подаване на годишни декларации за изпълнение на индивидуални квоти за директни продажби и доставки от производителите и одобрените изкупвачи за отчитане на изтеклата квотна 2011/2012 година без санкции.

 

Годишните декларации, придружени с изискуемите документи, се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица.

 

Документите се подават лично от бенефициента или чрез упълномощено от него лице с валидно, нотариално заверено, изрично пълномощно за подаване на декларацията.

 

Подаването на декларация след 15 май е административно нарушение и подлежи на санкциии. Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, който до 15 май не подаде годишна декларация за продаденото краве мляко, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв. За юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 300 до 10 000 лв.

 

В момента се приемат и заявления за трансформиране на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно, като се превръща само свободната, нереализираната квота. Промените ще важат за новата 2012/2013 квотна година.

Сподели в: