Върни се горе

Закон за изменение и допълнение на Закона за горите прие на второ четене  Народното събрание. Промените се отнасят за горскостопански дейности и ползване на дървесина.

 

Предвижда се намаляване на срока за залесяване на пожарища и сечища от 7 на 3 години. Целта е да се гарантира защитата на обществения интерес за възобновяването на българските гори за кратък период от време и да се  създадат нови работни места.

 

Освен това се коригира понятието „местни фирми“. С новата редакция всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, могат да участват в процедурите като „местни търговци“ във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат в тази община.

 

Предвижда се отмяна на една от нормите, даваща допълнителна възможност за сключване на дългосрочни договори, която заинтересованите страни в сектора, считат, че създава условия за установяване на монополно положение. Тя допуска и необосновано завишаване обема на добиваната дървесина по дългосрочните договори.

 

С направените промени се дава и срок на общините до края на 2014 година да изберат формата на общинска горска структура, чрез която ще осъществяват управление на горските територии общинска собственост. Законът е в сила повече от две години, но все още голяма част от общините нямат структура, която да им стопанисва горите, което създава проблеми. Общините са втория по големина собственик на гори след държавата и на ползването на дървесина от тези гори разчита както бизнесът, така и голяма част от местното население.

 

Определено е средствата от учредяване на сервитути и право на ползване на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост  да постъпват в приходната част на бюджета на Изпълнителна агенция по горите.

 


Сподели в: