Върни се горе

Ръководството на МЗХ споделя част от притесненията на природозащитните организации, свързани с Проекта на наредба за инвентаризация на горските територии и горско планиране. Той е публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите с цел иницииране на широка публична дискусия. Наредбата е сериозно предизвикателство, тъй като третира някои изцяло нови постановки залегнали в Закона за горите и трябва да е в съответствие с европейски и национални стратегически документи.  Окончателният вариант на наредбата няма да бъде приет без да се вземат под внимание предложенията, които ще бъдат направени от различни организации и тя няма да бъде приета без да бъде постигнат широк обществен консенсус. 
Сподели в: