Върни се горе

Днес стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

 

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18 май 2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08 юни 2015 г.

 

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярката за инвестиции включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

 

В рамките на първия прием не са допустими за финансова помощ разходитесвързани с инвестиции за напояване и отводняване, за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

 

Във всички областни дирекции на ДФ „Земеделие“ е направена организация за бърз прием на заявления по подмярката.

Сподели в: