Върни се горе

Европейските държави дадоха положителната си оценка за процеса FOREST EUROPE и подкрепиха неговото продължаване с подписването на общо Решение на министрите на Седмата министерска конференция в Мадрид, Испания. Министри от 39 държави подписаха 4 документа, с които заявяват решимост и готовност за продължаване на доброволния политически процес на високо равнище и паневропейско сътрудничество в областта на политиките по отношение на горите в Европа. България също подкрепи общото решение, като документа подписа заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов, който участва във форума.


Страните, приветстват напредъка в работата в областта на горите на регионално ниво, като подчертават важността от сътрудничество на FOREST EUROPE с организации, работещи в сферата на горите като Икономическата комисия за Европа ECE към ООН, Организацията по прехрана и земеделие на ООН FAO, Програмата за опазване на околната среда UNEP, както и Европейския институт за гората EFI предвид постигане на общите и конкретни цели, определени в Министерското решение от Осло „Горите на Европа 2020”.


Министрите подписаха и Министерска резолюция 1 „Горският сектор в центъра на зелената икономика”, с която приветстват текущата дейност на глобално и регионално ниво в областта на зелената икономика и социалните въпроси. Според тях настоящата ситуация предоставя възможности за създаване на заетост и подобряване на стойността на горите, както и замяната на по-енергоемки строителни материали с дървесина и увеличаване на биомасата за производство на енергия.


В първата резолюция се поема ангажимент за укрепване ролята на устойчивото управление на горите в зелената икономика, укрепване на социалните му  аспекти и включване на стойности на услугите, предлагани от горски екосистеми, в зелената икономика. Услугите, предлагани от горските екосистеми се определят като „ключови“.


Страните се съгласяват да обменят информация относно политическите мерки за използването на дървесина от устойчиви източници, както и от възобновяеми ресурси в зелената и биоориентираната икономика.


Приема се и ангажимент за насърчаване на зелените работни места в горския сектор в Европа. Държавите ще обменят знания и опит в областта на науката и политиката, както и по отношение системите за образование и обучение на заетите в горския сектор.Министрите подписаха и втора резолюция за „Опазване на горите в условията на променяща се околна среда”. С нея се потвърждава необходимостта от засилване на трансграничното сътрудничеството при предотвратяване на природни бедствия, като горски пожари, бури, наводнения, лавини, разпространение на вредители и болести и други. В резолюцията се акцентира и на важността на защитните функции на горите. Насърчава се целесъобразното и многофункционално използване на горските генетични ресурси за поддържане на продуктивните им и защитни функции, в условията на променящия се климат.


На конференцията се прие и Министерска декларация по повод 25-годишния юбилей на процеса FOREST EUROPE.Сподели в: