Върни се горе

Проектът на Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в процес на съгласуване с тематичната работна група. Нормативният документ е публикуван на сайта на Министерство на земеделието и храните за обществено обсъждане и всички заинтересовани страни могат да изпращат писмени предложения.

 

На 15 януари 2016 година се проведе заседание на работната група по мярката, на което присъстваха й представители от работната група към Светия Синод на БПЦ-БП , които взеха активно участие в обсъждането на документа. Стенограма от заседанието е качена на сайта, непосредствено след провеждането му (http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/Проекти_на_нормативни_актове/merged_document_469.sflb.ashx) . В нея ясно се виждат изразените становища на всички заинтересовани страни. Министерството винаги е подлагало на  дискусия всяка една наредба по мерки от ПРСР, преди официалното им приемане.

 

Министерство на земеделието и храните кани представителите на Светия Синод на БПЦ-БП на среща с ръководството и експерти на 8 февруари (понеделник)  2016г., за да обсъдим отново техните предложения и искания.

Сподели в: