Върни се горе

 

Днес, 13 юни, Държавен фонд „Земеделие“ извърши доплащане в размер на 55 750 000 лева на 51 745 земеделски стопани, кандидати по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Изчисленията са извършени на базата на разрешени застъпвания, актуализиран слой „Площи допустими за подпомагане“ и по окончателна ставка в размер на 163,89 лв/ха, определена със Заповед № РД 09-341 от 03.06.2015 г.

 

 
За 213 земеделски стопани изчислената сума за оторизиране по схемата е над 150 000 евро. Съгласно чл. 11 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 и чл. 43а от Закона за подпомагане на земеделските производители за Кампания 2015 се налагат намаления на плащанията по СЕПП с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро. За суми над 300 000 евро не се извършват плащания по схемата. По нормативна база преди да се приложи съответното намаление на плащанията се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, включително данъци и вноски за социално осигуряване, които са декларирани и заплатени от земеделските стопанини.

 

Общият бюджет за подпомагане по схемата за 2015 година е в размер на 597 млн. лева. Заявената за подпомагане площ по СЕПП в Кампания 2015 е 3,69 млн. хектара.

Сподели в: