Върни се горе

Фермерски регистър, който ще съдържа информация за земеделските земи, фермерите и собствениците ще е основата в прилагането на новия тип подпомагане след 2014 г. „Със събирането на цялата информация на едно място ще се решат основните проблеми пред развитието на модерно земеделие у нас и пълноценното усвояване на евросредствата“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова по време на Националния дебат за ползването на земеделски земи в рамките на новата ОСП, който се провежда в Пловдив.

 

Регистърът ще въведе ред в земеползването и ще гарантира максимална защита на собствениците и ползвателите на земеделски земи. Той ще улесни процесите по подаване на заявления и тяхното администриране, ще се премахнат застъпванията на площи и ще отпадне поддържането на различни регистри. Със стартирането на регистъра всеки ползвател ще трябва да заяви какво обработва. Регистрирането е съобразено със стопанската година, като за всеки парцел ще се поддържа пълноценна и актуална информация.

 

По време на форума в Пловдив представителите на Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“ представиха актуалните проблеми със земеделските земи и получаването на плащания за тях и предложиха варианти за решение на тези въпроси в рамките на бъдещата обща селскостопанска политика. В дебата се включиха земеделски производители, собственици, арендатори, представители на браншови организации от всички сектори на земеделието, научни и бизнес организации, а също и представители на академичните среди и на НСОРБ.   

 

Информации по първи панел:

1. Състояние на поземления фонд, собствеността и поземлените отношения в България


2. Ползването на земеделски земи от гледна точка на компенсаторните мерки в Ос 2 от ПРСР 2007-2013 г. с акцент върху Мярка 214 „Агроекологични плащания”


3. Схема за единно плащане на площ - Обобщени данни за недопустими площи по групи култури – 2009-2011

Информации по втори панел:

1. Директните плащания след 2013 г.: права на плащане, зелени дейности, подпомагане на пасищата


2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Информации по трети панел:

1. Концепция за ползването на земеделските земи

 

2. Действия за подобряване на усвояването на средствата по мерките от ОС 2Сподели в: