Върни се горе

Ефектът от проведената кампания срещу гъботворката от държавните горски предприятия ще се отчете най-рано в средата на юни. Този вид е един от най-опасните насекомни вредители по листата на дърветата. Разпространението на гъботворката се благоприятства от климата. Появяването й е циклично, като се наблюдава през 7 до 10 години.  Тази пролет в Област Видин са третирани 15 700 дка, в Пловдивска област – 604 декара и съответно в Област Варна близо 10 000 дка. Общата обработена площ е над 26 000 декара. Горските насаждения са третирани ултрамалообемно с биологични продукти за растителна защита, които са безвредни за хората и животните, но изключително важни за дървесните видове.


През периода 1997 – 1998 г. силно нападнати от гъботворка са 3 600 000 декара. Изпълнителна агенция по горите оттогава насам провежда и финансира научни изследвания, имащи за цел да интродуцира специална гъба – естествен неприятел на гъботворката, която заразява гъсениците й и те умират. Този вид гъба е внедрен за първи път в България и до момента дава много добри резултати. Ползван е опитът в това отношение на Съединените американски щати, където гъбата е широко използвана в лесозащитата. В резултат на това десетократно са намалели силно нападнатите площи от този вредител. Влиянието на тази гъба дава възможност да се води борба на определени площи само в райони, където нейното разпространение не е достатъчно.


Изпълнителна агенция по горите изгради и поддържа система за лесопатологичен мониторинг с база данни за здравословното състояние на горите, в която постъпват данни от всички райони в страната. На този основа Лесозащитните станции изработват прогноза за състоянието на горите и необходимите мероприятия, които собствениците на гори е необходимо да проведат със собствени средства. Този ресурс трябва да бъде заделен от получените приходи от горите.    ***

За информация:
Петя Валентинова, PR  ИАГ
+ (359) 889 912 098
+ (359) 2 985 11 510
press.iag@gmail.com
press@iag.bg

Сподели в: