Върни се горе

На 21.07.2014 г. между „Южен поток България“ АД и Министерство на земеделието и храните във връзка с Решение от 15.07.2014 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за изключване от държавен горски фонд на общо 17 бр.имоти на територията на общ. Варна с обща площ 358.551 дка, е сключен договор за покупко-продажба на основание чл.79, ал.2, т.1 от Закона за горите.

 

Решението за изключване на имотите от държавния горски фонд е взето на основание чл. 73, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 5, чл. 77, ал. 1, ал. 2, ал. 3, чл. 78, ал. 1 и ал. 2, чл. 80, ал. 1 и ал. 2 и чл. 86, ал. 5 от Закона за горите по Заявление на „Южен поток България“ АД.

 

Пазарната оценка на 17-те броя имоти е изготвена от независим оценител, като са взети предвид реално обявените към момента цени на подобни и със сходни характеристики имоти в района на Варна.

 

За промяната на предназначението и придобиването на имотите заявителят е заплатил общо 20 599 409.21 лева.

 

При вземането на решенията от страна на Министерство на земеделието и храните са спазени всички законови изисквания и процедури, като е взето предвид и Решение № 876 / 02.12.2011 г. на Министерския съвет, с което газопроводът „Южен поток“ в отсечката, която ще се изгради на територията на Р. България, е обявен за обект с национално значение и за национален обект, както и обстоятелството, че като такъв обект е изключен от наложения с Решение на Народното събрание от 11.07.2013 г. мораториум по отношение на имотите, попадащи в границите на устройствени зони „А“ и „Б“ по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Подробния устройствен план – парцеларен план на обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Р.България“ за имотите е одобрен със Заповед № РД 02-32 / 24.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие.

 


 

Сподели в: