Върни се горе

Интервю на министъра на земеделието и храните Десислава Танева, 4 март 2015 г., „Това е България“, Радио Фокус

Десислава Танева: Кампания 2015 за директните плащания е по-справедлива за земеделските производители

Водещ: Министърът на земеделието и храните Десислава Танева откри в Пловдив Международните селскостопански изложби – -„АГРА“, „БиоАГРА“ и „Винария“, а в Стара Загора – изложението „БАТА АГРО“. Преди откриването на всички тях, министър Танева откри кампанията за директни плащания, по която ще могат да кандидатстват всички земеделски производители по 35 схеми. Подпомагането е в размер на 1,5 милиарда лева. Какво е характерното за тази кампания? Въпросът е към Десислава Танева, която е наш гост.


Десислава Танева: Ако трябва да отговоря най-кратко – това е една нова различна кампания, която е по-справедлива за земеделските производители. Оттук насетне мога да обясни какво е новото.


Водещ: Да, слушаме ви.


Десислава Танева: Различните схеми, по които ще се кандидатства по директни плащания – 17, които включват схемите по директни плащания, които са познати като схемата за единно плащане на площ, но това вече е само една компонента. За някои от заявителите тя няма дори да е основна. Схемите за обвързана подкрепа, плюс схемите за национална преходна помощ, освен тези 17 схеми, които изредих, към тях добавям и останалите 18 нови схеми - те са нови дотолкова, че са част от компенсаторните мерки по новата програма за развитие на селските райони. А само за тази година, тъй като в този формат ще продължи и подпомагането до края на програмния период, а само за тази кампания – 2015 година, е последната за заявяване и по старите агро-екологични мерки, които приключват. Другото ново, което е предмет и е в следствие и от националното законодателство, това са критериите за допустимост на подпомагането и най-важният от тях за тази година, разбира се, всички са важни, тъй като те определят допустимостта на земеделския производител за подпомагане. Но новото най-важно е: правното основание и регистрацията като земеделски стопанин или производител – както е по така обществено известното, включително и сред земеделците.


Водещ: Правното основание какво означава?


Десислава Танева: Означава право на подпомагане с тези европейски пари и националната преходна помощ за площ – нямаме такава като бюджет, имат право само тези земеделски площи, за които има съответното правно основание: акт за собственост или договор за ползване, или споразумение между ползвателите и се плащат съответните ренти. Или ако е като част от споразумението съответното бяло петно е заплатено, респективно собственикът на тази земя може да си получи плащането. Искам със старта на новата кампания да изразя и благодарността си за подкрепата от браншови организации в земеделието за въвеждането на правното основание като критерии за допустимост за подпомагането. Тоест в тези 100 дни, първи, които имаше нашият кабинет, трябваше да наваксаме и процесът по регистрация на тези правни основания, както администрацията, така и самите земеделски производители, които безспорно предвид на това, че не е имало и съответната кампания, се считаше, че за пореден път няма да бъде въведен този критерии. Но анализът на разпределението на плащането от последната кампания на 2014-та година и многобройните проблеми, трупани разбира се с годините, показаха, че този момент вече не бива да бъде отлаган. Така че заедно, съвместно, преодоляваме тези трудности. Затова исках да изразя благодарността си за разбирането. Безспорно е, че ни чака напълно нова кампания. Познати са много малка част от схемите. Включително и правното основание – друг елемент на това, което административно ще утежни кампанията, но се надявам, че така както имахме диалог в хода на приемането на съответните наредби за кампания 2015-та година, ние ще проведем успешно тази кампания, защото тя е по-справедлива за земеделските производители.


Водещ: Министър Танева, какво е впечатлението ви: не са ли малко стреснати земеделските производители от по-сложните правила? Как ги приемат те?


Десислава Танева: В интерес на истината срещите, които имах в и в Пловдив, и в Стара Загора го показват. В двата града проведохме заедно с директор Дирекция на МЗХ „Директни плащания и развитие на селските райони“ и среща със земеделски производители. Истината е, че към момента няма добро познаване на този формат на директните плащания и на тази многопластова структура. Да не говорим, че последните наредби бяха обнародвани от миналия петък в Държавен вестник. Но аз, знаете, че никога не съм казвала какво съм заварила или какво не е направено, защото е важно какво ще направим.


Водещ: Как ще го преодолеете във времето това?


Десислава Танева: Предстои разяснителна кампания след земеделските производители, която ще бъде, разбира се, инициирана от МЗХ по график в съответните областни центрове. Той ще бъде скоро обявен. Това, което можем да направим наистина е оттук насетне и екипът на МЗХ миналата седмица вече проведе такива срещи с неговите структури, съответните разяснителни кампании. Да, всичко е публично. Качено е на сайта, но в крайна сметка не всички земеделски производители имат и административния капацитет да ползват съответните информационни канали. Така че ще се ходи по места, ще се разясня кампанията. Службите също трябва да разясняват, но тази кампания – да, изглежда сложна просто защото е наистина многопластова структурата, много повече са схемите. Не е както преди. Но тя е по-справедлива за земеделските производители и дава наистина по-справедлива подкрепа и на т.нар. интензивни сектори на земеделието, младите фермери, екологично насоченото земеделие и следва да положим усилия да ги запознаем с тези механизми, част от които – нови и успешно да ги приложим към съответния тип земеделие, което всеки извършва.


Водещ: Казвате „по-справедлива“ е кампанията – с какво?


Десислава Танева: По-справедлива е затова, че се дават допълнителни плащания за младите фермери – 25% добавка имат към плащането за СЕПП-а, затова че 30% са т.нар. „зелени плащания“, затова че с 13% е много по-голям пакетът, отколкото при първия програмен период. 13% от целия първи стълб или от 1,5 милиарда лева, за които се кандидатства в тази 2015 година, ще бъдат разпределени само за животновъдите, за трайните насаждения: производителите на плодове, на зеленчуци и на оранжерийното производство. Схеми, които не съществуваха в стария програмен период, но които дават по-високо плащане в секторите, които изредих, които ние сме защитили и като приоритетни за развитието на балансирано земеделие в страната.


Водещ: Много важен въпрос – как ще се разпределят тези 1,5 милиарда лева?


Десислава Танева: По общо 17 схеми, които изредих за различни направления – схема за единно плащане на площ, зелени плащания, преразпределително плащане, което преразпределително плащане е за бенефициентите, които стопанисват и обработват до 30 хектара. Обикновено малките стопанства са точно до 30 хектара и са точно тези стопанства, които отглеждат плодове и зеленчуци, а именно приоритетните, те също ще имат по-висока ставка. Между другото само схемата за преразпределително плащане беше приложена през 2014-та година, но просто не беше разплатена в януари месец в СЕПП-а, поради това, че е нова. Правят се изчисления от ДФ „Земеделие“ и ще бъдат също разплатени в сроковете по регламент. Отиваме в схемата за обвързаната подкрепа, която е 13% от тези 1,5 милиарда и която се разпределя между животновъдите, производителите на плодове и зеленчуци и оранжерийното производство. Тоест тези 1,5 милиарда ще бъдат разпределени по-справедливо отколкото досегашния програмен период във всички тези години, в които прилагахме директните плащания.


Водещ: Много е важно да обясните, какво ще се падне при разпределението за малките фермери Как ще остане за тях? Защото досега беше: „големият взима всичко“. Извинете за обобщението.


Десислава Танева: Да, знам много добре какво имате предвид. Освен това по отношение на „големите“ знаете, че за първи път тази година има и таван на плащанията, който ще се приложи и големите фермери ще бъдат ограничени от размера на сумата за подпомагане, което може да получи стопанството им. По отношение на малките фермери, от есента, от 15 октомври мисля, че беше срокът, всеки от фермерите, който заяви съответното подпомагане по тези схеми, една или съвкупност от схеми, според вида на земеделското производство, районът, видът на фермера, всичко, което изредих, ще получи съответната ставка за плащане на стопанството като сбор от съответните плащания по схемите, които е избрал за подпомагане. Ако тази ставка е до 1250 евро, всеки от тези фермери ще получи от държавата информация за ставката, която би получавал, ако потвърди участието си в т.нар. схема за малки фермери. Ако тази ставка е под 500 евро, тоест тези плащания и схеми, по които е кандидатствал и плащането се изчисли за по-малко от 500 евро, той ще получи 500 евро. А останалите ще получат толкова, колкото им се полага до 1250 евро във всяка от следващите години до 2020-та година, като ежегодно плащане, без да се налага това администриране всяка година. Те ще имат право да изберат през есента дали да останат в схемата за малките фермери или да се откажат от нея, да не участват по нея, защото имат намерение да се разширяват. Ако считат, че са в границите на това подпомагане и то да остане в същия вид, тогава ще запазят обичайното по различни схеми с администрирането всяка година, кандидатстването, документите, и те ще останат по общия ред да получават подпомагане до 2020-та година така, както са договорени схемите за новия програмен период и съответните бюджети.


Водещ: Много ви благодаря. За съжаление, не можем да продължим разговора - отиваме към новините. Но колегите подготвиха репортажи за откритите от вас изложения – ще ги излъчим в по-късен час на предаването. Бихме искали и за тези изложения да поговорим, но ще се ограничим с кратък отговор за впечатленията ви от тях.


Десислава Танева: Впечатленията ми са много добри, бяха организирани много добре и в полза на земеделските производители.Десислава Танева: Кампания 2015 за директните плащания е по-справедлива за земеделските производители


Сподели в: