Върни се горе

Три от предложенията са по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Те получават общо 27 302 лв. Други четири проекта по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата" са финансирани с 1 545 209 лв. Една фирма е подкрепена със 165 541 лв. за нарязване на кораб за скрап. Субсидията е по Мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности". И трите мерки се финансират от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР).

 

Инвестиционните предложения по Мярка 1.3 са за ремонт на риболовни кораби и закупуване на оборудване, радионавигационни апаратури и системи за пожарогасене. Субсидията покрива до 40% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет.

 

По Мярка 2.1 бе изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 88 104 лв. за оборудване и увеличаване на капацитета на мидена ферма. С 33 228 лв. ще бъде модернизирано рибовъдно стопанство. Друг бенефициент ще обнови садкова база за отглеждане на пъстърва в язовир Доспат. Фирмата инвестира в закупуването на нови пластмасови садки, покривни мрежи за защита от хищни птици, сервизни плавателни съдове, машина за пране на мрежи и система за радарно наблюдение на садките. Изплатената сума по този проект е 1 236 017 лв. С  пари по Мярка 2.1 е подпомогнат и проект за отглеждане на риба в рециркулационни води в с. Баня, гр. Панагюрище. За целта са изплатени 187 860 лв. Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет.

 

Със 165 541 лв. по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от ОПРСР ще бъде подпомогнат бенефициент за нарязване на риболовен кораб за скрап. Риболовният кораб „БЧ 5159” е с дължина 21.14 м. и тонаж 34.03 БТ. Безвъзмездната помощ по Мярка 1.1 покрива до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски и 15% държавни средства.

Сподели в: