Върни се горе

Със заповед на министъра на земеделието и храните през м. юли 2012 г. бяха признати 2 дружества с ограничена отговорност за групи производители на плодове и зеленчуци (временно признати организации на плодове и зеленчуци), съгласно изискванията на Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Признатите групи производители на плодове и зеленчуци финансово се подпомагат със средства от Европейски фонд за развитие на земеделието и от националния бюджет. Плащанията на финансовата подкрепа на Общността се извършват въз основа на направените разходи във връзка с дейностите за административно и институционно укрепване на групата производители и разходите за направени инвестиции, обхванати от Плана за признаване (чл. 7 на Наредба № 11/2007 г.), който се одобрява и финансира от Разплащателна агенция.

 

Признатите са:
1. Дружество с ограничена отговорност „Семеле” (с район на дейност – област Пловдив и област Хасково) за група производители на плодове и зеленчуци за срок от 5 години. На „Семеле” ООД, Разплащателна агенция е одобрила за финансиране план за признаване в размер на 15 581 362. 50 лева, от които субсидия – 11 913 956.87 лева.

2. Дружество с ограничена отговорност „Фрут Логистик” (с район на дейност – област Пловдив) за група производители на плодове за срок от 5 години. На „Фрут Логистик” ООД, Разплащателна агенция е одобрила за финансиране план за признаване в размер на 15 401 936.03 лева, от които субсидия – 11 762 262.02 лева.

 

На основание чл. 14, ал. 2 на Наредба № 11/2007 г. на „Семеле” ООД и на „Фрут Логистик” ООД са издадени от дирекция „Растениевъдство” свидетелства за признати групи производители на плодове и зеленчуци.

Сподели в: