Върни се горе

Министерство на земеделието и храните премахва възможността за ползване на дървесина за производство на енергия. Това стана ясно след проведена среща в Парламентарната комисия по Земеделие и храни, на която бяха обсъдени предложенията за промени в Закона за горите.

 

Присъстващите експерти и неправителствените организации дискутираха възможността да бъде разширен обхватът на категориите дървесина, която не може да се използва за производство на енергия. Присъстващите се обединиха около предложението текстът, регулиращ използването на дървесина за производство на енергия да отпадне от Закона за горите и да се включи в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Целта е да се постигне по-ефективна защита на българските гори, а мерките за насърчаване, предвидени в ЗЕВИ да се отнасят само за производители, които ползват биомаса от отпадна дървесина за производство на електрическа енергия.

 

Обсъдена беше и идеята за промяна на чл.115 от ЗГ, в която се дава възможност всички фирми, регистрирани на територията на дадена община, да участват в процедурите като местни търговци във всички държавни горски и ловни стопанства, чиито територии попадат частично или изцяло в тази община. Участниците в дискусията бяха категорични, че друг от спорните текстове - чл. 116 а от ЗГ трябва да отпадне, тъй като неоправдано увеличава размера на дългосрочните договори.

 

Промяна беше договорена и в разпоредбите, свързани с управлението на горските територии - общинска собственост, като за общините беше въведен срок до края на 2014 година за избор на форма за стопанисване и управление на общинските горските територии.

 

С пълно единодушие бе прието и предложението за редакция на чл.97 от ЗГ, в който срокът за залесяване на сечища и опожарени горски територии беше намален от 7 на 3 години. По този начин освен по-бързо възобновяване на горските масиви ще се осигурят и много нови работни места.

Сподели в: