Върни се горе

34 проектни предложения са подадени по време на втория прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Той стартира на 16 октомври 2020 г. и продължи до 15 януари 2021 г. включително.

Както и през първия прием, интересът към иновациите от страна на кандидати по мярката е голям. Подадените проектни предложения, подлежащи на разглеждане, са насочени към иновации в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Заявената финансова помощ по тях е в размер на над 26.4 млн. лв., при определен бюджет за съответния прием от 20.6 млн. лв. Те ще бъдат разгледани от оценителна комисия, създадена по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) в рамките на Министерство на земеделието, храните и горите.

Припомняме, че в рамките на първи прием бяха одобрени 26 оперативни групи. Към настоящия момент са сключени 14 административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени кандидати въз основа, на което стартира изпълнението на иновативните проекти. Останалите 12 от тях са в процес на подписване от страна на бенефициентите.

Повече информация за одобрените проектни предложения от първи прием може да бъде намерена на страницата на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-projects.

Сподели в: