Върни се горе

 

Мерките, които ще бъдат отворени до края на годината по Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) са шест. Първият прием за земеделските стопани ще бъде по подмярка  6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, като подаването на документите се очаква да започне в края на юни. Преди това ще бъде отворена мярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, чиято цел е да подпомага младите фермери с безплатно изготвяне на бизнес планове от страна на Националната служба за съвети в земеделието.

 

По индикативния график се очаква да бъде отворен и нов прием на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ в началото на ноември тази година. Един месец по-рано е предвиден и прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция“. Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“, която е свързана с подхода „ЛИДЕР“ и Воденото от общността местно развитие. В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги“.

 

Още преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, беше обявен прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ с индикативен бюджет 150 млн. евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.

 

Индикативният график за отваряне на приемите е публикуван на страницата на Програмата: www.prsr.government.bg

Сподели в: