Върни се горе

На 11.12.2012 г. в 10:00 часа в зала „Родопи“ в Интер Експо Център, изпълнителния директор на ИАЛВ, инж. Красимир Коев откри пресконференция по повод стартирането на проект „Оптимизиране на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор на Р. България и усъвършенстване на националното законодателство чрез развитие на партньорството със заинтересованите страни“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ръководителят на проекта г-н Георги Динев, представи пред аудиторията целите, целевите групи и дейностите на проекта. Проектът има за цел усъвършенстване на управлението на политиката в лозаро-винарския сектор в Република България и усъвършенстване на законодателството в сектора, чрез ефективна координация и партньорство със заинтересованите страни. Срокът за реализация е 18 месеца.

Това е първият проект с финансовата подкрепа на ОПАК, за Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Представителите на екипа по проекта бяха, г-н Даниел Стойков – координатор на проекта, г-н Георги Стоянов – юрист, г-жа Михаела Толочик – счетоводител и г-жа Нина Филипова – технически сътрудник. На пресконференцията участие взеха и представители на браншови организации, Министерство на земеделието и храните, Агенция „Митници“, Агенция за насърчаване на малки и среди предприятия, представители на бизнеса и заинтересовани страни, всички регионални звена на ИАЛВ и др.Сподели в: