Върни се горе

Във връзка със започващото снеготопене няма данни за критични водни нива в язовирите на „Напоителни системи“ ЕАД. Те разполагат с необходимите  свободни обеми за поемане на високи води и няма опасност от преливането им. Средният свободен обем за всички язовири на Дружеството е  60%.

 

Няма възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, както и критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

 

Язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД са под постоянно наблюдение и има готовност за контролирано изпускане при повишаване на водните количества в тях.
Сподели в: