Върни се горе

Министерството на земеделието и храните разработи Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстване за площните мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Заявленията за кандидатстване  по тях  подават паралелно със заявленията за кандидатстване по директните плащания в периода от 1 март до 15 май 2015 г. По всички мерки, земеделските стопани трябва да имат валидни правни основания за ползването на земеделските земи. Земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане за агроекологични плащания, за биологично земеделие, плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите и плащания за райони с природни или други специфични ограничения. Към общото заявление за подпомагане се подава и Приложение за кандидатстване по съответната мярка, в което се попълват всички общи части и декларации, както и полетата и декларациите за съответното направление, за което стопаните ще искат да получават подпомагане.

 

По Мярка 10 „Агроекология и климат“ може да кандидатства по шест направления – за „възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (впс)“, за „поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение“, за „контрол на почвената ерозия“, за „традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, както и за „опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и „опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.

 

Мярка 11 „Биологично земеделие“, която се прилага за територията на цялата страна, кандидатите доброволно поемат ангажимент да прилагат методите на биологичното земеделие в своето стопанство. То може да бъде за направленията – биологично разстениевъдство, биологично пчеларство и биологично животновъдство. Петгодишните ангажиментите са върху едни и същи площи. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар, животинска единица (ЖЕ)  или пчелно семейство. Всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат в преход към биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход т.е. да са биологични. Бенефициентите са задължени да имат сключен договор и с Контролиращо лице за биологично производство, одобрено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство на целия блок на стопанството.

 

Мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите" включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените зони по Натура 2000, за които са издадени заповеди и ма разписани конкретни режими или ограничения, или забрани за земеделски дейности в тях. Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар  земеделска площ за компенсиране на наложени ограничения. Минимална площ за участие по Мярката е 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха

 

По Мярка 13 има две направления за кандидатстване. И двете подмерки са за кандидати, които извършват земеделска дейност в необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.

 

Пълният текст на Наръчника може да намерите тук.

Сподели в: