Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и заместник-министър д-р инж. Валентина Маринова проведоха днес в МЗХ работна среща с шестимата директори на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите. Директорите представиха своите анализи за състоянието на горските ресурси и финансовата дейност на държавните горски и ловни стопанства.
 

Равносметката за изтичащата 2013 г. е положителна, обобщи министър Греков, но са необходими енергия и инициатива за диверсифициране на приходите от горскостопанската дейност.

 

Д-р инж. Валентина Маринова открои необходимите действия, свързани с приоритетните области за 2014 г., сред които усвояване на съхнещата дървесина, развитие на процеса, свързан със сертификация на горските територии, разширяване и подобряване на контактите с ползвателите на дървесина, напредък в проектирането и строителството на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура, както и усвояване на дървесина от трудни в лесоексплоатационно отношение насаждения и басейни. В заключение зам.-министър Маринова подчерта необходимостта от обединение на заинтересованите страни от горския сектор около каузата ”Българската гора е всичко”. Нейното реализиране през 2014 г. ще подпомогне икономическото развитие на страната, ще способства в максимална степен за съхраняването на биологичното разнообразие и ще гарантира поддържането на устойчивост на сектор „Гори”.

Сподели в: