Върни се горе

От днес, 1 август 2012 г., влиза в сила Регламент № 203/2012 (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка с подробни правила относно биологичното вино, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз на 9 март 2012 г.

 

Идеята за създаване на специфични правила за производството на биологично вино датира от 1991 г., когато е издаден първия регламент за биологично производство в Европейския съюз.

 

От 2000 г. няколко страни извън ЕС (САЩ, Австралия, Канада и др.) създават и прилагат законодателство в областта на  производството на биологично вино.

 

В тази връзка и с цел да отговори на нуждите на потребителите, Европа изготви и прие регламент за производство на биологично вино, преодолявайки множество трудности:
  • Вино в Европа се произвежда в много и различни една от друга географски области, с традиции, показващи богатството и потенциала на Европейския лозаро- винарски сектор;
  • Даването на точно определение за биологично вино трябва да отразява принципите на биологичното производство и да съхранява автентичността на прилаганите практики;
  • Дългогодишния дебат между производителите на вино във фамилните ферми и представители на промишлени преработватели на вино.

Съгласно разпоредбите на новия Регламент № 203/2012, биологичното вино е произведено от биологично грозде при прилагане на определени технологични практики. Новите изисквания са свързани с прилагане, при ограничени условия, на някои енологичните практики и процеси, които са широко разпространени и за сега нямат алтернатива като: топлинна обработка, филтриране, обратна осмоза, използване на йоннообменни смоли. Изключени са практики, които са подвеждащи по отношение на истинската същност на биологичното вино, като: концентрация със студ, намаляване на алкохолното съдържание, десулфитиране чрез физични методи, електродиализа и използване на катионни обменители.

 

В Специална глава от Регламента са описани разпоредби за максималните граници на влаганите във виното сулфати с 50 mg/L по-ниски в сравнение с конвенционалните вина за червено, бяло и розе при съдържание на остатъчна захар, по- ниско от 2 g/L, за всички останали вина има намаление от 30 mg/L, в сравнение с конвенционално произведените вина.

Предимствата на новите правила за производство на биологично вино са свързани с ясното разграничаване на използваните практики при производство на биологично вино от биологично грозде и дава гаранции на потребителя.

Биологично произведеното вино, реколта 2012, при спазване на разрешените от Регламент 203/2012г. енологични практики и изисквания, ще има правото да носи биологичното лого, като всички пакетирани биологични продукти. Логото е задължително за поставяне върху биологичните храни и напитки от 01.07.2010 г. за всички продукти, произведени в Eвропейския съюз.

Сподели в: