Върни се горе

Днес, 8 декември 2014 г., от 15.30 часа, в сградата на Министерство на земеделието и храните ще бъде съобщено класирането на участниците от проведената процедура за извършване на услуга с предмет: „Извършване като Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г., и препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателна агенция във връзка с финансова година 2015 г., които се извършват през финансова година 2014 г., съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на транзакции на ниво бенефициер, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 г. на Съвета (ОВ, L298, 26.10.2012 г.)”.

 

МЗХ ще сключи договор с класирания на първо място участник при спазване на процедурите и сроковете, предвидени в Закона за обществените поръчки.

 

Сподели в: