Върни се горе

Повторна покана към юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за участие в избора на представители в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. (СПРЗСР 2023-2027 г.) като членове с право на глас

 

Министерство на земеделието и храните отправя повторна покана към юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност да участват в избора на членове в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., работещи в сферата на следните незаети групи:

Всяко заинтересовано лице в срок до 17:30 ч. на 14 юли 2023 г. следва да подаде писмено заявление и придружаващи документи за участие в избора до ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. на следния адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието и храните или на електронен адрес: rdd@mzh.government.bg.

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ  може да подаде само едно заявление.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите тук: