Върни се горе

Покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи за участие като членове с право на глас в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. (КН на СПРЗСР).

23.02.2023 г.

Министерството на земеделието кани заинтересованите неправителствени организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи, регистрирани по реда на Закона за кооперациите, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони да подадат заявление за участие в избора на членове в състава на КН на СПРЗСР 2023-20027 г. в следните групи:

В срок до 10 март 2023 г. включително всяко заинтересовано ЮЛНЦ или кооперативен съюз подава писмено заявление (по образец) и необходимите придружаващи документи за участие в избора до министъра на земеделието. Писмените заявления и документи се представят на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието или на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ или кооперативен съюз не може да подаде повече от едно заявление.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите тук: