Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗм
Email: dnenkova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 05.11.2019 г.
Дата на приключване: 05.12.2019 г.