Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Поземлени отношения и комасация“, МЗм. 
Email: dnenkova@mzh.government.bg
Дата на откриване: 27.08.2018 г. 
Дата на приключване: 26.09.2018 г.