Върни се горе

Съгласно чл. 33а, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители данните за слой „Постоянно затревени площи” са публични и се обявяват на интернет страниците на МЗм и ДФЗ. Същите са общодостъпни на следния интернет адрес: http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/identifikaciya-na-zemedelski-parceli/.

Публичните данните могат да се ползват чрез повечето стандартни, вкл. свободни ГИС софтуери.

От друга страна за визуализиране на актуални географските координати на обхвата на слой ПЗП и имоти от КВС/КККР може да бъде използвана публичната карта на Системата за електронни услуги на ДФЗ-РА с адрес - https://seu.dfz.bg/.

И на последно място остава възможността заинтересованото лице да се обърне към съответната Областна дирекция „Земеделие“ или Общинска служба по земеделие за извършване на проверка.