Върни се горе

Съгласно разпоредбите, посочени в чл. 16, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), в случаи, при които гражданите намерят безстопанствено животно (болно или наранено), следва същите задължително да информират приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на Министерството на вътрешните работи или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите.

В съответствие с чл. 16, ал. 2 от ЗЗЖ органите съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняване на животното  в приют или друг обект по ал. 6, т. 1-3 от същия закон.

При липса на изграден приют на територията на дадена община, гражданите следва да уведомят органите на местната власт, които осъществяват контрол върху изоставените животни на територията на общината, съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗЗЖ.