Върни се горе

Съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/ земеделските земи, включени в заявлението за подпомагане, към 31 май на съответната календарна година трябва да са на разположение на земеделските стопани съгласно чл. 36, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, което се удостоверява с правно основание за ползване, регистрирано по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в посочения в ЗПЗП срок.

Видно от разпоредбите на чл. 41, ал. 6 от ЗПЗП, когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, Интегрираната система за администриране и контрол генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис и/или печат на земеделския стопанин.

На следващ етап, съгласно разпоредбите на чл. 41, ал. 7 и ал. 8, ДФЗ и МЗм обменят служебно информация за наличието или липсата на правно основание за ползване на всички площи заявени за подпомагане от онези земеделски стопани, които са подписали предупреждението за грешка, посочено в чл. 41, ал. 6 от ЗПЗП.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 37в, ал. 14 от ЗСПЗЗ, споразумението за създаване на масиви за ползване или разпределението на масивите за ползване се смята за правно основание по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.