Върни се горе

Редът и условията за извършване на промени в слой „Постоянно затревени площи“ (ПЗП) са регламентирани в чл. 33а, ал. 3, чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и в чл. 16ж, ал 1 и чл. 16з от Наредба №105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол.

В този смисъл мотивирано заявление (няма бланка по образец) до министъра на земеделието за изключване на конкретни имоти от слой ПЗП, следва да бъде подадено от собственика или ползвателя на правно основание на имотите, в периода 01 септември – 31 януари, придружено с необходимите документи, доказващи основателността на искането.