Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

- Чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

- Чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието (МЗм), дирекция „Биологично производство”.           

ВИД РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ: 

         Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите (Електронен регистър).

Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице.

След сключване на договор, контролиращото лице подава заявка за достъп за въвеждане на данни в Електронния регистър до „Информационно обслужване“ АД и дирекция „Биологично производство“ и създава профил на оператора в срок до 10 дни от сключване на договора. Достъпът на контролиращите лица се осъществява чрез потребителско име и парола, или електронен подпис. След въвеждане на данните от контролиращото лице се генерира електронно съобщение чрез системата, за уведомяване на оператора за потвърждаване на данните.

       Операторът получава парола за потвърждаване на въведените данни и обстоятелства и е длъжен да потвърди въведените данни  в срок до 10 календарни дни от получаване на електронното съобщение.

      Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието за започване на съответната дейност.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Срок за предоставяне: Няма

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма. Не се издава административен акт. Регистрационният режим е задължителен за всеки оператор, при влизане в система на контрол за биологично производство, упражняван от контролиращото лице чрез сключен договор.

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Не се издава административен акт

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Не се издава административен акт

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

При неспазване на срока за уведомяване, на контролиращите лица и на операторите се налага административно наказание за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.