Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

 

Чл. 18, ал. 3 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

Чл. 38 от Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), дирекция „Биологично производство”.           

ВИД РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ: 

В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация всеки производител, преработвател и/или търговец на биологични продукти и храни уведомява за дейността си министъра на земеделието, храните и горите чрез попълване на формуляр за обявяване на биологична дейност.

Формулярът може да бъде подаден:

- на хартиен носител в деловодството на МЗХГ, на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев  № 55;

- или по електронен път, чрез попълването му на официалната електронна страница на МЗХГ, секция „Биологично производство“, под секция „Информационни регистри“.

 

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ, НА  ОПЕРАТОРИТЕ СЕ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ЗА ЮЛ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 64, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ