Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

- Чл. 34, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.06.2018 г.)

- Чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

- Чл. 45, ал. 1 от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), дирекция „Биологично производство”.           

ВИД РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ: 

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Срок за предоставяне: Няма

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма. Не се издава административен акт. Регистрационният режим е задължителен за всеки оператор, при влизане в система на контрол за биологично производство, упражняван от контролиращото лице чрез сключен договор.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Контрол по отношение на вписването на данни осъществява дирекция "Биологично производство", Министерство на земеделието и храните“

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Не се издава административен акт

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Не се издава административен акт. Не подлежат на обжалване по съдебен или административен ред

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

При неспазване на срока за уведомяване, на контролиращите лица и на операторите се налага административно наказание за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.