Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 15, ал. 3, 4 и 5 от Закона за животновъдството (ЗЖ);
  • Наредба № 30 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).

Към кого да се обърнете

Областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на обекта.

Обобщената информация от всички областни дирекции „Земеделие” относно извършените регистрации се поддържа от министерството на земеделието и храните – дирекция „Животновъдство”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  

  • Заявление, което съдържа: фирма, седалище и адрес на управление на търговеца; вид дейност, направление и капацитет; вид, порода, линия или хибрид на отглежданите животни; местонахождение и вид на фермата или стопанството (племенно или репродуктивно);
  • Удостоверение от Развъдната организация с вписан идентификационен номер от зоотехническия регистър или зоотехническата книга на развъдното стопанство или ферма;
  • Зоотехнически сертификат за породата, линията или хибрида за съответния вид свине;
  • Производствено-технологична и профилактична програма на фермата или стопанството.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до две седмици ОД „Земеделие“ ще ви предостави удостоверение за регистрация или мотивиран отказ.

Срокът за валидност на издадения акт е пет години.

Регистрацията може да бъде заличена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие”.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред министъра на земеделието и храните или съответния съд

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Регистрацията е безсрочна.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Отказът от регистрация подлежи на административен и съдебен контрол.

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред министъра на земеделието и храните или съответния съд.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Актовете се обжалват в 14-дн евен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.