Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 224, ал. 1 от Закона за горите  (ЗГ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните, Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“,  отдел „ Стратегии и планиране в горското стопанство“.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез нотариално упълномощен от вас представител:

  • За вписване в регистъра на браншовите организации и националните браншови организации, съгласно чл. 224 от ЗГ: 
    • Заявление по образец;
    • Списък на членовете на организацията.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Портал на Електронни регистри на МЗХ:

https://ersa.mzh.government.bg/web/guest/registers?registerCode=R100051 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В четиринадесетдневен срок ние ще Ви предоставим информация за вписването в регистъра на представляваната от Вас браншова/ национална браншова организация.

В срок от 14 работни дни  след подаване на заявлението министърът на земеделието и храните издава: Удостоверение за вписване в регистъра на Браншовите организации и националните браншови организации от горския сектор, съгласно чл. 224 от Закона за горите.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Актовете на министъра подлежат на съдебен контрол

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказ за издаване на удостоверение може да се обжалва по реда на чл. 84, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.