Върни се горе

Биологичното земеделие е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси. 

Производство

 

       Министерството на земеделието, храните и горите уведомява биологичните оператори с дейност животновъдство, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020, да проверят за съответствие на данните за животните и пчелните семейства в животновъдните си стопанства, които са налични в регистъра. При установени несъответствия могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители в срок до 04 февруари 2021 г.

      Получените в Министерство на земеделието, храните и горите мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица в срок до 04 февруари 2021 г., ще бъдат разгледани по същество. При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.

    

Информационни регистри

Електронен регистър на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите

Електронният регистър се поддържа съгласно разпоредбите на чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Към момента Електронният регистър е в процес на въвеждане на информация. Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите ще се определи дата на пускането в експлоатация на регистъра. Заповедта ще се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

 

  1. Качена е версия 1.0.32.0 от 17.06.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  2. Качена е версия 1.0.31.0 от 30.05.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  3. Качена е версия 1.0.30.0 от 12.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин
  4. Качена е версия 1.0.29.0 от 09.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  5. Качена е версия 1.0.28.0 от 08.04.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  6. Качена е версия 1.0.27.0 от 08.03.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  7. Качена е версия 1.0.26.0 от 15.02.2021 г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.
  8. Качена е версия 1.0.25.0 от 31.12.2020г. на База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

Регистри

Заявление за включване/актуализиране в/на Електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство


на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
DOCX файл, 39,2 KB, качен на 21.09.2020 docx document

Заявление за издаване на разрешение за използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са произведени по метода на биологичното производство


по чл.45, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО)889/2008 г. и/или семена от картофи, които не са произведени по метода на биологичното производство по чл.45, параграф 5 от Регламент (ЕО)889/2008 г.
PDF файл, 380,8 KB, качен на 08.05.2020 pdf document

Процедури

Образец № 6 за увеличаване на преходен период на площи


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 71,9 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Образец № 5 за дейност “Преработка“


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 70,7 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Образец № 4 за дейност „Растениевъдство“


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,1 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Образец № 3 за дейност „Производство на аквакултури“


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 75,3 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Образец № 2 за дейност „Пчеларство“


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 72,6 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Образец № 1 за дейност „Животновъдство“


съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 5 от 3.09.2018
DOCX файл, 79,7 KB, качен на 14.12.2018 docx document

Внос от трети страни

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1235/2008 НА КОМИСИЯТА


PDF файл, 3,7 MB, качен на 12.09.2019 pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) № 586/2013 на Комисията от 20 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008


За определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на датата на представяне на годишния доклад
PDF файл, 995,6 KB, качен на 20.06.2013 pdf document

Нормативна база

НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство,


както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица, издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 г., изм. и доп., бр. 93 от 9.11.2018 г., в сила от 12.11.2018 г.
RTF файл, 880,8 KB, качен на 12.09.2019 rtf document

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 НА КОМИСИЯТА


от 5 септември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
Относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

PDF файл, 1,4 MB, качен на 10.12.2018 pdf document

List of the official laboratories for organic production purposes pursuant to article 37 of regulation (EU) 2017/625-SEPTEMBER-2021


LIST OF THE OFFICIAL LABORATORIES FOR ORGANIC PRODUCTION PURPOSES PURSUANT TO ARTICLE 37 OF REGULATION (EU) 2017/625
PDF файл, 295,6 KB, качен на 16.09.2021 pdf document

Заповед № РД 09-195/01.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на „Процедура за определяне на официални лаборатории за извършване на анализи на проби, взети при официален контрол на биологично производство,


съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) № 2017/625“ (утвърдена със Заповед № РД 09-456/15.06.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите).
PDF файл, 93,1 KB, качен на 02.03.2021 pdf document

Процедура за определяне на официални лаборатории за извършване на анализи на проби, взети при официален контрол на биологично производство, съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) № 2017/625,


версия 01 (утвърдена със заповед РД 09-456/15.06.2020 г.на министъра на земеделието, храните и горите)
PDF файл, 156,1 KB, качен на 18.06.2020 pdf document

Заповед № РД 09-92/05.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на Националните референтни лаборатории,


която изменя и допълва заповед № РД 09 - 941/23.11.2016 г., изм. и доп. със заповед № РД 09 - 531/06.06.2018 г., заповед № РД 09 - 305/22.03.2019 и заповед № РД 09 - 976/18.10.2019 г.
RAR файл, 1,7 MB, качен на 08.04.2020 rar document