Върни се горе

Близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на среща със земеделски производители в Пазарджик, част от информационната кампания по Директни плащания 2020 г. Тя допълни, че 102 млади стопани са получили финансиране по Програмата. Те са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. По думите й, към момента през програмния период 2014-2020 г. в областта са подпомогнати общо 242 бенефициенти, а разплатените средства са в размер на близо 44 млн. лв.

Д-р Василева съобщи още, че в периода 2014-2019 г. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) в областта са сключени общо 13 договора на стойност над 14 млн. лв. „Инвестициите по ПМДР са насочени основно в изграждане и модернизация на аквакултурни стопанства, в предприятия за преработка на продукти от риболов и акавкултури, както и за изпълнение на проекти от стратегията на МИРГ Пазарджик", допълни още тя.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите подчерта, че за последните пет години земеделските производители в област Пазарджик са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 364,5 млн. лв.

По думите й, аграрният сектор заема съществено място в икономиката. „През 2019 г. използваната земеделска площ в Пазарджишка област се увеличава с близо 3% спрямо 2014 г. Около 58% от нея е обработваема земя, като сравнително висок дял имат и постоянно затревените площи – малко над 35%“, отбеляза д-р Василева.

Тя подчерта, че площите, засети със зърнени и маслодайни култури, обхващат около две трети от обработваемата земя, като най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, ечемикът и оризът. За периода 2014 – 2019 г. площите с маслодайни култури в областта се увеличават с близо 15%. На територията й са съсредоточени 22% от заявените за подпомагане по СЕПП площи с ориз в страната за 2018 г.

 

Д-р Лозана Василева изтъкна, че Пазарджишка област има традиции в отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, етерично-маслени култури и тютюн. През 2019 г. площите нарастват с 18% спрямо 2014 г., като представляват около 5% от общите в страната. Увеличение е налице и при площите с технически култури, включително и тютюн с 14%.

По време на срещата стана ясно, че в кампанията по Директни плащания през 2018 г. е отчетен трикратен ръст на заявените площи по СЕПП с тютюн спрямо 2014 г. „Тук се намират 11% от общо заявените площи с тютюн в страната. Чувствително увеличение за периода е налице и при заявените площи с картофи – с 52% и кориандър – с 15%“, отбеляза заместник-министър Василева. Тя допълни, че в животновъдството в Пазарджишка област важно място заема свиневъдството. През 2018 г. броят на свинете се удвоява спрямо 2014 г. „В областта се отглеждат над 6% от всички свине в страната. Броят на птиците нараства с 16%, а този на овцете с 5%. В рамките на периода, добивът на биволско мляко се увеличава двадесет пъти, на овче мляко с 13%, на яйца с 29%, а на пчелен мед с около 2%“, поясни д-р Лозана Василева.

Тя каза още, че през последните години е налице и увеличение на директната подкрепа за животните. През 2018 г. са заявени с 15% повече говеда за подпомагане в сравнение с 2014 г. и с 19% повече овце-майки и кози-майки. Броят на заявените биволи през годината е 229, при липса на такива през 2014 г.

Пред над 200 земеделски производители от област Пазарджик, експерти на МЗм представиха начинът и условията на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания. Стопаните бяха запознати и с предстоящите приеми по ПРСР и ПМДР в програмния период 2014-2020 г., както и с държавните помощи в сектор "Земеделие" за 2020 г. По време на срещата бе представена и актуална информация за хода на преговорния процес за новата Обща селскостопанска политика, както и за новостите в сектор "Животновъдство".

Сподели в: