Върни се горе

През настоящата година ще бъдат открити приеми по 12 процедури по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на стойност 132 млн. лв. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на Програмата доц. Деян Стратев по време на второто заседание на Комитета по наблюдение, което се провежда в Бургас. „По ПМДРА 2021-2027 г. стартирахме три приема. По дейност „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” приемът приключи на 20.02.2024 г.  Другите два активни приема са „Контрол и правоприлагане“ и „Събиране на данни“. Към момента по обявените три процедури общо са подадени 35 проектни предложения на обща стойност малко над 3 млн. лв.“, информира заместник-министър Стратев.

Той представи отчета и напредъка по новата и старата Програма и допълни, че общо договорените средства са близо 200 млн. лева или 98 % от бюджета на ПМДРА 2021-2027 г. „Изплатените средства са в размер на 152 млн. лв. или 74% от общия бюджет. Сертифицираните разходи са на стойност 104 млн. лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство или 66% от бюджета на програмата, уточни заместник-министърът. През 2023 г. са предоставени компенсации на сектор „Рибарство“ за последствията от войната в Украйна на обща стойност 9 млн. лв.“, посочи още заместник-министър Стратев.

По време на заседанието членовете на Комитета одобриха проекта на изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. на ПМДРА 2021-2027 г. Бяха представени седем критерии и методологията за оценка на проектни предложения по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. Те са за следните видове дейности: „Подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища, рибните борси, местата на разтоварване и лодкостоянките, с цел да се улесни разтоварването и съхранението на нежелания улов“, „Подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова“, „Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието“, „Изпълнение на стратегии по подхода Водено от общностите местно развитие“, „Планове за производство и предлагане на пазара“, „Предлагане на пазара“ и „Морско наблюдение“.

В заседанието участие взеха г-жа Добринка Димова началник на отдел „Структурна подкрепа в рибарството“ и г-жа Моника Адамова мениджър за Програмата към Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия, експерти от Дирекция „Морско дело и рибарство“ в МЗХ и Държавен фонд „Земеделие“, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Николай Георгиев и рибарски сдружения.

Сподели в: