Върни се горе

Проект за рехабилитация на обекти от хидромелиоративна инфраструктура е предложен в последния вариант на частта „Устойчиво селско стопанство“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектора. Повод за която беше представянето на  актуална информация за предложените проекти в областта на земеделието, предложени за финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

„Индикативната стойност на този проект е 150 млн. лева, като с него ще бъдат рехабилитирани 24 обекта за напояване и 43 обекта за предпазване от вредното въздействие на водите“ уточни заместник-министър Събев. Той добави, че побраните обекти са въз основа на обратна връзка от бранша и Европейската комисия. Също така те отговарят на критериите за най-лошо техническо състояние, най-голяма загуба на вода и не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попадат в зони от Натура 2000.

Аграрният заместник-министър информира, че по време на обществените консултации в министерството са постъпили 14 предложения от неправителствени организации в земеделието, по-голямата част от които са взети предвид при актуализирането на инвестиционните проекти от компонент „Устойчиво селско стопанство“.  

„С последните изготвени от Министерството на земеделието, храните и горите и изпратени към Министерския съвет варианти на проектни предложения размерът на безвъзмездните финансови средства по НПВУ за инвестиционна подкрепа в селското и горското стопанство достига близо 520 млн. лева“ отбеляза Георги Събев.

Заместник-министърът посочи и възможните направление за инвестиции по проект „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“. Сред дейностите, които ще могат да бъда финансиране са: оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода и ефективно използване и управление на водните ресурси (вкл. съоръжения за съхраняване  на вода – резервоари, цистерни – системи за автоматизирано напояване и др.); инвестиции в мобилни кланични пунктове; -     автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при напояване, торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството – въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.) и други.

Сподели в: