Върни се горе

„Усилията на Европейската комисия и държавите членки трябва да бъдат фокусирани в посока гарантиране на продоволствената сигурност“.  Това заяви заместник-министърът на земеделието Момчил Неков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе на 24 май в Брюксел, Белгия, по време на дискусия за състоянието на селскостопанските пазари в резултат на нашествието в Украйна.

Той посочи в изказването си, че България е обезпокоена от продължаващото повишение на цените през последните месеци на основните селскостопански и хранителни продукти под влияние на покачващите се разходи за производство, като данните за страната показват покачване на цената на хлебната пшеница с близо 68% спрямо миналата година по това време, на царевицата за зърно – с 55%, а тази на слънчогледа – с почти 63%. „Цените на торовете са се покачили три до четири пъти спрямо миналогодишните си нива. Производството в животновъдство се свива в дългосрочен план, а добавената стойност постоянно пада“, посочи заместник-министърът.

Момчил Неков допълни, че през последните месеци и без това текат инфлационни процеси,  а смущенията на пазарите в резултат от войната в Украйна будят притеснения, от една страна, за осигуряването на хранителни продукти на достъпни цени за българските потребители, а от друга – за икономическите резултати на земеделските стопанства.

„В тази тежка ситуация усилията на Комисията и държавите членки трябва да бъдат фокусирани в посока гарантиране на продоволствената сигурност. Запазвайки валидността на целите на Зеления пакт и произтичащите от него стратегически документи, считаме, че в краткосрочен план те следва да бъдат внимателно преосмислени през призмата на гарантирането на достатъчно храни на достъпни цени за всички граждани на ЕС и запазването на конкурентоспособността на европейските фермери“, каза Момчил Неков.

Съветът на министрите на земеделието обсъди на заключения относно високопатогенната инфлуенца по птиците: стратегически подход към развитието на ваксинацията като допълващ инструмент за профилактика и контрол; обмени мнения по предстоящата на 12 – 15 юни 2022 г. в Женева 12-та министерска конференция на СТО; Диалога относно бъдещето на опазването на почвите в ЕС и неговия потенциал да допринесе за целите на Европейския зелен пакт; Съобщение на Комисията за План за действие относно "Линии на солидарност"  между ЕС и Украйна за улесняване на износа от  Украйна на земеделски стоки и двустранната търговия. България подкрепи информация от делегацията на Румъния за трудното положение на бенефициентите, изпълняващи проекти, финансирани от ЕЗФРСР, в резултат на увеличение на цените на материалите/разходите

На срещата на земеделските министри бе представена информация от делегацията на Германия за редуциране на употребата на торфен хранителен субстрат в градинарството. В тази връзка заместник-министър Неков посочи, че страната ни принципно подкрепя инициативата на Германия за редуциране употребата на торфен субстрат и използване на други алтернативни заместители на торфа, но трябва да  бъдат налични на достъпна и разумна за българските производители цена.

Сподели в: