Върни се горе

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Търговище са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 372,8 млн. лв., което представлява близо 2,5% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. Акцент на днешната среща е новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева в рамките на информационен семинар в гр. Търговище, организиран със съдействието на Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ).

Тя посочи, че в момента много активно се работи по Стратегическия план на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). „Надяваме се на взаимен диалог с Вас и призовавам земеделските производители да бъдат актвини с предложения по новата ОСП“, подчерта Кръстева.

Мария Христова, координатор на Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗм запозна  присъстващите над 200 земеделски стопани с хода на преговорния процес на ниво ЕС относно ОСП 2021-2027 и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби за 2021 г.

Тя заяви, че се очаква през лятото да започне разписване на мерките в Стратегическия план за новата обща селскостапанска политика, а в края на годината той да бъде готов с всички мерки по програмите.

„Основна позиция на България е запазване на бюджета по новата ОСП. Водим преговори за запазване на националната преходна помощ и след 2021 г., както и за по-висок процент за обвързана подкрепа.“, уточни Христова.

Тя заяви, че няма пречка всички настоящи мерки от Програмата за развите на селските райони (ПРСР) да бъдат включени в Стратегическия план по новата ОСП.

„Стратегическият план по новата обща селскостопанска политика (ОСП) ще заработи през януари 2022 г.“, каза още Христова

30 % от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде насочен за агроекология и климат, биологоично производство и хуманно отношение, стана ясно по време на срещата.

Експертите на МЗм разясниха новостите около приемите през 2020 година по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020), както за инвестиционните, така и за компенсаторните мерки на Програмата (агроекология, биологично земеделие, Натура 2000, НР1/НР2/НР3, хуманно отношение към животните). Земеделските стопани научиха за новостите в схемите и мерки, за които предстои да кандидатстват в Кампания 2020, както и за новите функционалности на системата за електронни услуги на Държавен фонд "Земеделие".

Фермерите от областта бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с възможностите за подкрепа за покриване на новите изисквания за биосигурност, които целевите приеми по следните подмерките на ПРСР 2014-2020 ще предоставят през 2020 г: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.

„В сектор Животновъдство най-значимо за област Търговище е овцевъдството. През 2018 г. броят на отглежданите овце бележи ръст от 32% в сравнение с 2014 г., формирайки над 7% от всички овце в страната. Значително нараства и броят на пчелните семейства и биволите в областта – респективно с около 49% и 34% за същия период.“, заяви зам.-министър Вергиния Кръстева.

Експерти от Звеното за управление на НСМ представиха ролята, целите и дейността на Мрежата.

Сподели в: