Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева участва в двудневна работна среща на ръководителите на Стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП) на държавите членки в ЕС в гр. Намюр, Белгия.

По време на събитието, организирано от Белгийското председателство, представители на управленските органи на държавите-членки и Европейската комисия (ЕК) обмениха опит относно планираните мерки в Стратегически планове и в ОСП като цяло относно устойчивото задоволяване на собствено производство на протеинови култури и енергийната независимост на стопанствата. Представен бе белгийският опит. Бяха обсъдени продоволствената сигурност, стратегиите и политиките на ЕС за независимост по отношение на фуражи, енергия и производство на протеинови култури. Научни експерти показаха най-новите разработки в тези три области. 

Заместник-генералният директор на главна дирекция Земеделие на ЕК Михаил Думитру представи политиките на Съюза за подкрепа на проитеновата и фуражната обезпеченост, както и за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници.

Участниците посетиха на място две семейни говедовъдни ферми: едната специализирана в производството на мляко и млечни продукти, а втората отглеждаща животни в млечно и в месодайно направление. В първата ферма бе представена дейността на местната инициативна група, рабортеща активно с местния кооператив за привличане на стопанства в сертификационна схема, гарантираща спазването на определени агроеколигични стандарти и благодарение на която фермерите получават допълнителна премия при реализация на продукция. В смесената ферма бяха демонстрирани успешна инвестиция в инсталация за производство на биометан, методите за проследяване на генерираните в стопанството емисии, както и технологиите за намаляването им.

В рамките на срещата представители от държавите членки споделиха очакванията си към заключенията на Съвета относно бъдещето на селското стопанство в ЕС, които ще бъдат представени тази година. Те ще се основават на всички проведени дискусии с представителите на държавите членки за различните аспекти, които ще оформят бъдещето на ОСП и селското стопанство.

Сподели в: