Върни се горе

Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от дребномащабния крайбрежен риболов със средства по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев подписа договори за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. с общините Бургас и Поморие.

С община Бургас, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 799 952.05 лв. за изграждане на лодкостоянка, разположена в кв. „Сарафово“. Проектното предложение е одобрено по мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

С изграждането на лодкостоянката в кв. „Сарафово“ ще се осигури сезонно укритие на малки рибарски лодки. Инвестицията ще изпълнява и екологична роля като защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване състоянието на морската ивица.

Капацитетът на съоръжението включва осигуряването на места за общо 20 лодки с дължина до 12 м. Лодкостоянката ще е оборудвана с вертикален кей на две нива. Инвестицията предвижда и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и съхранение или за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета. В зоните за швартоване на лодките са предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще бъде монтирана котвена система. С реализацията на проекта  ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района и особено на тези от дребномащабния крайбрежен риболов. Срокът за изпълнение на проекта е 30 ноември 2023 г.

С община Поморие бе сключен договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с община Поморие на стойност 390 472,20 лева.

Бенефициентът ще извърши цялостно обновяване на крайбрежната алея „П. К. Яворов“ със срок на изпълнение на строително-монтажните работи до края на 2023 година. Финансирането на предвидените дейности се осъществява в рамките на мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите за местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Поморие.

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на пространството чрез подмяна на настилката и на старите осветителни тела. С реализиране ще бъдат обособени места за разходка и пасивен отдих с обща площ  от 4 260 кв. м.

С обновяването на  настилката и прилежащи съоръжения ще се повиши привлекателността на крайбрежната зона в черноморския курорт.  Реабилитираната алея ще допринесе също за функционалното използване на морското и културно наследство на територията на МИРГ Поморие. Разнообразните културни дейности, които ще проведат на алеята след изпълнението на проектните дейности, ще подобри диверсификацията на местната икономика и ще подчертаят местната идентичност.

Сподели в: