Върни се горе

„Министерство на земеделието и храните може да подпомогне процеса по преразглеждане и определяне на стойностите, съобразно които икономическите оператори изчисляват емисиите от парникови газове от отглеждането на енергийни култури и намалението им в резултат на използването на биогорива, като съдейства за организиране на среща и обмен на информация с други отговорни институции и производители на суровина за биоетанол.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща в МЗХ с представители на най-големия преработвател на царевица и производител на биоетанол в Източна Европа, който оперира в България.

„В един по-широк хоризонтален формат предвид различните компетентности, с участието на МОСВ, Министерство на енергетиката, Националната асоциация на зърнопроизводителите и други заинтересовани институции и организации, биха могли да бъдат обсъдени възможностите и резултатите от прилагане на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II)“, както и очакванията на ЕК за разработване на нови стойности за изчисление на парниковите емисии, за да се гарантира съответствието на биогоривата с критериите за устойчивост на директивата, след промяната й през октомври 2023 г., посочи още заместник-министърът. 

Участниците в срещата споделиха, че с изготвянето на новите параметри ще се облекчи дейността на бизнес операторите, които изчисляват емисиите по подразбиране и ще се подпомогне декарбонизацията на производството в страната.

Сподели в: